1526895090637 polski angielski
Wniosek o otwarcie rejestru wraz z dostępem do Serwisu Transakcyjnego
Wypełnij formularz online i potwierdź zawarcie umowy przelewem bankowym.
Przygotuj telefon komórkowy, dowód osobisty i numer rachunku bankowego, które będą Ci potrzebne przy rejestracji.
Wprowadź dane instytucji
 
Nazwa instytucji
Forma organizacji
Opis formy organizacji
Osoba kontaktowa
Imię  Nazwisko 
E-mail
REGON
NIP
Numer rejestru sądowego
Kraj siedziby
Rezydent Polski do celów podatkowych
Kraj certyfikatu rezydencji
Status podatnika USA Podatnik USA: osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub podmiot założony / działający na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), a także trust, z wyłączeniem: amerykańskich banków, amerykańskich funduszy inwestycyjnych i powierniczych, podmiotów notowanych na giełdach papierów wartościowych oraz podmiotów z nimi powiązanych w rozumieniu FATCA, a także domów maklerskich.

Szczegółowa definicja zawarta jest w Umowie w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (IGA), Ustawie z dnia 09 października 2015 r. wdrażającej IGA, a także w Kodeksie Podatkowym USA (ang. Internal Revenue Code).

Typ Instytucji według klasyfikacji FATCA

Dodatkowe informacje na temat klasyfikacji instytucji wg FATCA znajdziesz TUTAJ

Numer GIIN Global Intermediary Identification Number (Numer nadawany po zarejestrowaniu się w portalu IRS)
Czy Uczestnik posiada inną rezydencję podatkową niż Polska i USA?
Kraj rezydencji podatkowej
Numer TIN Tax Identification Number – numer zagranicznej identyfikacji podatkowej
Powód braku numeru TIN
Kraj rezydencji podatkowej
Numer TIN Tax Identification Number – numer zagranicznej identyfikacji podatkowej
Powód braku numeru TIN
Kraj rezydencji podatkowej
Numer TIN Tax Identification Number – numer zagranicznej identyfikacji podatkowej
Powód braku numeru TIN
Dodaj kolejny kraj rezydencji >
Typ Instytucji według klasyfikacji CRS

Dodatkowe informacje na temat klasyfikacji instytucji wg CRS znajdziesz TUTAJ

Rynek papierów wartościowych, na którym akcje są dopuszczone do obrotu
W przypadku NFE powiązanego z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu – nazwa podmiotu z którym jest powiązany
Adres siedziby:
Ulica   nr   lokal 
Miejscowość
Kraj
Kod pocztowy
Telefon
Fax
Adres do korespondencji: Taki sam jak adres siedziby
Ulica
  nr lokal
Miejscowość
Kraj
Kod pocztowy
Telefon
Fax
Otworzyć rejestr?
Realizacja zleceń bezgotówkowych
Sposób wysyłki potwierdzeń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych przez administratora danych, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, w tym w szczególności na przesyłanie informacji o oferowanych produktach i usługach. Oświadczam, że podanie tych danych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną i w tym celu udostępniam swój adres mailowy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Towarzystwo w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 prawa telekomunikacyjnego.
  Akceptuję regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjnego
 
Aktualności
Zmień potwierdzenia na elektroniczne

Jak bezpiecznie inwestować on-line?

ver. 4.11Copyright 2018 Union Investment TFI S.A.. All rights reserved
Wirtualny Oddział